Privacy Policy – Oshratmishal

תקנון

הגדרות:
ברוכים הבאים לאתר של   STUDIO OSHRATMISHAL.BRIDAL.
האתר מאפשר רכישה של מוצרים המשווקים ע”י החברה (חנות וירטואלית), המוצרים המופיעים באתר מוצעים למכירה.

באתר ניתן לצפות בדגמים ובקולקציות מתעדכנות מעת לעת של המעצבת אושרת משעל.

באתר זה תוכלו לבצע הרשמה לבית הספר לעיצוב בגדי ים של אושרת משעל.
הגישה לאתר תתאפשר בכפוף לתנאים הפורטים להלן:

תנאי השימוש: 
האתר משמש כחנות וירטואלית לצרכים המוזכרים לעיל.
לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישרות לשרות הלקוחות בטלפון 0525760022 או בכתובת המייל OSHRAT.MISHAL@GMAIL.COM , בנוסף ניתן ליצור קשר באמצעות הרשתות החברתיות .
הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין החברה לבינך.
לקוח המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר, כי עם ביצוע הפעולה, הוא קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לו או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או הבעלים  ו/או הנהלת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלה מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא כל צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת ללקוחותיה.
תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. עם זאת, ברור כי החברה תעשה את מיטב יכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ואמינות ככל הניתן.
החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות הנובעת מהן או קשורה אליהן.
כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים.
המחירים כוללים מע”מ על פי דין , וכוללים דמי משלוח.
הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת ללקוחות. יודגש כי המחיר התקף ביחס להזמנה שביצע המזמין הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלים את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). יצוין, כי אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב המזמין לפי המחירים המעודכנים לאותו עת ולא למחירים שהיו לפני כן.
הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך ללקוחותיה.

 

ביצוע הזמנות באתר:
רכישת מוצרים תתבצע על ידי מזמין רשום באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם והכרחי לביצוע ההזמנה באתרינו.
החברה מתחייבת לא לעשות בפרטי המזמין כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.
על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, על המזמין להקפיד למסור את כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק וללא טעויות. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה עקב פרטים מוטעים, יחויב המזמין בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. לפיכך, יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.
עם ביצוע ההזמנה ע”י המזמין החברה תבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע”י חברות האשראי, תישלח הודעה בדואר האלקטרוני למזמין על אישור העסקה.
פרטי ההזמנה כפי שהזין המזמין בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי החברה  יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה. במידה ולא תאושר העסקה ע”י חברת האשראי, יקבל המזמין הודעה מתאימה על כך והוא  יצטרך למסור אמצעי תשלום אחר.
אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי במחסני החברה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. עם זאת, במידה ולא צוין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהיה החברה מחויבת במכירת המוצר ללקוח, ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכש. האמור הנו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב למזמין כל סכום ששילם במידה ואכן שילם לחברה  ו/או תבטל החברה את החיוב במידה ובוצע. ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו ישלח למזמין הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, תהא רשאית החברה  להציע למזמין מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן על ידה. במידה והמזמין יקבל את הצעת החברה יעודכנו פרטי ההזמנה החדשה. היה והמזמין אינו מעוניין  במוצר החלופי, החברה תבטל את העסקה ולמזמין לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה על ידי המזמין.
המזמין יהיה  רשאי להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה –היעד למשלוח שיעודכן על ידי המזמין יישמר במאגר כיעד המבוקש של המזמין.
כל מזמין  רשאי להזמין באתר על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

 1. המזמין הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות .

 2. במידה והמזמין הינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס

 3.  המזמין הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי.

יודגש כי החברה  תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של מזמין מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במקרים בהם:

 1. אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים ולא אמינים .

 2. אם בוצעו מעשה או מחדל , הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בהנהלת האתר , לרבות לקוחותיה , עובדיה וספקיה של האתר .

 3. אם הופרו תנאי תקנון זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר.

 4.  אם קיים חוב כספים לחברה או לחברות הקשורות עימה והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו.

 5. אם כרטיס האשראי שברשות המזמין/הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

 6.  לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. עם זאת, יש להדגיש, כי אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים (בהתאם לתקנון), והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר.

 7. אם יתברר שכרטיס האשראי של המזמין/לקוח אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי החברה, הנהלת האתר תיצור קשר עם המזמין באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות טלפון לשם השלמת העסקה או ביטולה.

מדיניות פרטיות
הפרטיות שלך חשובה לנו מאוד .
על מנת להגן על הפרטיות שלך החברה מספקת מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו.
כל מידע הנמסר לצורך ביצוע העסקה באתרינו יעשה בו שימוש אך ורק לצורך אותה עסקה.
מידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש לביצוע העסקה או השלמה המטלה (כגון לחברות האשראי, חברת שליחויות(.
החברה תעשה שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת, ו/או בפרטי הקשר האחרים שמסרת, לצורך משלוח דוא”ל חוזר ו/או תגובה לפנייתך, ולא למטרה אחרת. לא נמסור את פרטי הקשר שמסרת לכל גוף אחר. דואר שיווקי ישלח אך ורק במקרה שניתנה הסכמה מפורשת בכתב בהתאם לדרישות החוק.
החברה אינה עושה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שהעברת, אלא לביצוע התשלום, ואינה מעבירה אותם לכל גורם נוסף זולת לצורך העסקה שביקשת לבצע.
החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשבים שלה.
מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר לחברה לספק את המוצרים ו/או השירותים למזמין בצורה הטובה והיעילה ביותר.

 

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים
המזמין יהיה  רשאי לבטל את העסקה בהתאם ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות מכוחו.
להלן פירוט התנאים והדרך בא יכול המשתמש לבטל את עסקת הרכישה שביצע:

 1. משתמש רשאי לבטל את העסקה לרכישת המוצר מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר.

 2. ביטול של עסקה יעשה באמצעות פנייה בכתב לחברה  במייל להנהלת האתר. OSHRAT.MISHAL@GMAIL.COM 

 3. ביטול העסקה לפני שליחת המוצר למזמין יהיה ללא חיוב נוסף, ויוחזרו למזמין הכספים ששילם בגין העסקה כולל דמי המשלוח. זיכוי כספי יינתן עפ”י האמור בחוק.

 4. במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמין  ולאחר קבלת הסחורה במחסני החברה , יינתן זיכוי כספי מלא. עם זאת, במקרה של דואר שליחים או דואר ישראל עלות המשלוח תנוכה מסך הזיכוי של הלקוח.

 5. הזיכוי יינתן בתנאי שהמוצר יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק – ועם התווית עליו כפי שהתקבל למזמין. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא יזוכה המזמין (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי). בנוסף, החברה  תהא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב המוצר המוחזר. כמו כן, ניתן להחזיר את הפריט – שלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית- תוך 14 יום מקבלתו. למעט פריטים שנקנו במבצע שיש להחזירם תוך עשרה ימים מיום קבלתם.

 6. הזיכוי יועבר ויוחזר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים ולנהלים של חברת האשראי.

 7. לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות במסגרת החלטה של הנהלת האתר.

 8. לגבי מוצרים שנמכרו בהנחה כחלק ממבצע  והלקוחה הביעה עניין להחזירם- תקבל הלקוחה החזר כספי בניכוי של 5% משווי הפריט או החזר כספי בסכום של 100 ש”ח- הזול מבינהם. באשר למוצרים שנמכרו בהנחה כחלק ממבצע שהלקוחה הביעה עניין לקבל עבורם זיכוי כספי לשימוש באתר (קרדיט)- שווי הקרדיט יהיה שווה לסכום המקורי ששילמה, ללא שום ניכוי.

 9. אופן החזרת המוצרים – על הרוכש לדאוג להחזיר את המוצר למשרדי החברה  ועל חשבונו הבלעדי ואין החברה אחראית לדאוג להחזירו בשום צורה שהיא .

 

מדיניות משלוחים:

 1. לאחר קבלת ההזמנה ואישורה, המוצר יישלח אלייך עד הבית בהתאם לפרטים שהוזנו בטופס הזמנה.

 2. המוצר יישלח עד 3 ימי עסקים (לא כולל ערבי חג וסופ”ש), הזמנת המוצר כוללת משלוח וללא עלות.

 3. ניתן לבצע איסוף עצמאי מסטודיו אושרת משעל בתיאום מראש 0525760022/ 0524486143.

 4. החברה מתחייבת לארוז ולהוציא למשלוח את ההזמנות תוך שלושה ימי עסקים ליעד המבוקש. ההזמנות ישלחו באמצעות חברת שליחים אשר מספקת לרוב חלקי הארץ תוך שלושה ימים עסקים. במידה והמזמין מבטל את המשלוח לאחר יציאתו לחברת המשלוחים ו/או מסרב לקבל את המשלוח מחברת השליחויות ישא המזמין בתשלום בסך 35 ש”ח עבור השליחות.

 5. האפשרות להזמין מוצרים באתר מוגבלת לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של חברת המשלוחים.
  החברה רשאית- אך לא מתחייבת – לספק את השירות גם אל מחוץ לאזורי החלוקה, בתיאום טלפוני מראש. לכן גם אם הזמנה כזו התקבלה ונקלטה באתר, לא תהיה מחויבת החברה לספקה.
  כמובן שמועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מהמלאי.
   המוצרים שהוזמנו באתר יסופקו לאחר שהושלם תהליך הרכישה, בתנאי שבבעלות המזמינה כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה באתר.

 

 מדיניות החלפה/החזרה:

 1. ניתן לבצע החזרה של פריטים שלא נלבשו ולא הוסרו מהן תוויות וכי לא נעשה שום שינוי במוצר תוך 14 מיום קבלת המוצר.

 2. ליצירת קשר עם שירות לקוחות בטלפון 0525760022/ 0524486143.


אחריות:

 1. החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה  שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.

 2.  החברה לא תהיה אחראית על כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש בלתי הולם או שגוי במוצרים.

 3. התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי ייתכנו הבדלי בצבעים או שינויים אחרים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.

 4. נפלה טעות בתיאור, לא יחייב הדבר את החברה  ו/או את הנהלת האתר.

 5. בכל מקרה לא תישא החברה  באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

 6. החברה  אינה אחראית על מוצר שעשו בו שימוש שלא בהתאם להוראות היצרן.

 7. החברה לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, הפסקות חשמל, סגר ממשלתי תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

 8. הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים במועד המבוקש. אם המזמין  סבור כי המוצרים שרכש באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמן  לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 051-5188077 והנהלת האתר תעשה את מיטב המאמצים לטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.

 

זכויות יוצרים:

 1. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים באתר הם של החברה .

 2. האתר והתוכן המופיעים בו, לרבות עיצוב האתר, עיצובים, איורים, צילומים, תמונות, טקסט, גרפיקה וכיו”ב
  (להלן – “המידע”) מוגנים ע”י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל.

 3. נאסר על כל משתמש להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן המידע הכלול באתר ללא הסכמתה הכתובה והמפורשת של החברה .

 4. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא.

 

האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים והמגדר באופן שווה אוהב ומכבד. 
משפחת אושרת משעל

 

X
My cart
Your cart is empty.

Looks like you haven't made a choice yet.